Χρωστικές & Σκόνες Αγιογραφίας-Τα γαιώδη χρώματα σκόνης είναι φυσικές ανόργανες ενώσεις μετάλλων που προέρχονται από διαφορετικού βάθους γεωλογικά στρώματα και είτε σαν έγχρωμες γαίες είτε σαν σκόνες ορυκτών λίθων χρησιμοποιήθηκαν στη ζωγραφική από τους προϊστορικούς χρόνους.